Πυρασφάλεια - Πυρόσβεση

Οι εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης αποτελούν το βασικότερο παράγοντα ασφάλειας ενός κτιρίου ή μιάς επιχείρησης και κατά προέκταση της ίδιας της περιουσίας. Μία εγκατάσταση πυρανίχνευσης η πυρόσβεσης δεν αποτελεί απλά μία τυπική εγκατάσταση που πρέπει αναγκαστικά να κατασκευαστεί μόνο και μόνο απο υποχρέωση προκειμένου να εκδοθεί το τυπικό πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Άλλωστε πολλά κτίρια ή επιχειρήσεις που έχουν καεί διέθεταν και εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης η πυρόσβεσης και το τυπικό χαρτί της πυροσβεστικής, δεν διέθεταν όμως σωστά σχεδιασμένες και κατασκευασμένες εγκαταστάσεις. Μια εγκατάσταση πυρανίχνευσης η πυρόσβεσης προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί σε περίπτωση ανάγκης και να επιτελέσει το έργο για το οποίο έχει φτιαχτεί, απαιτείται εμπεριστατωμένη μελέτη, σωστός σχεδιασμός, που θα λαμβάνει υπ’ όψη του όχι μόνον τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας αλλά και τις ιδιαιτερότητες του κάθε κτιρίου ή της κάθε επιχείρησης καθώς και αξιόπιστη κατασκευή.

Η Bexis-Services αναλαμβάνει με απόλυτη αξιοπιστία την μελέτη, την επίβλεψη και την κατασκευή, με δικά της εξειδικευμένα συνεργεία, κάθε είδους εγκατάστασης πυρανίχνευσης η πυρόσβεσης και συγκεκριμένα:

  • Εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης και ανίχνευσης εκρηκτικών μιγμάτων (υγραερίου, φυσικού αερίου, πτητικών εύφλεκτων ύλων)
  • Τοπικά συστήματα εφαρμογής για φούσκες επαγγελματικών μαγειρείων.
  • Τοπικά συστήματα εφαρμογής για χώρους ηλεκτροστασίων και υποσταθμών.
  • Απλές εγκαταστάσεις πυρόσβεσης με νερό και πυροσβεστικούς κρουνούς.
  • Εγκαταστάσεις πυρόσβεσης με πυροσβεστικά συγκροτήματα και πυροσβεστικές φωλιές.
  • Αυτόματες εγκαταστάσεις πυρόσβεσης καταιονισμού με νερό μέσω sprinklers και αντλιτικών πυροσβεστικών συγκροτημάτων.
  • Τοποθέτηση σωλήνων, αντλιών.
  • Φωλιές πυρόσβεσης, spriglers, πυρανίχνευση, πυροσβεστικά συγκροτήματα.
  • Εξετάζουμε όλες τις εναλλακτικές τεχνικές λύσεις για να δώσουμε την καλύτερη με τα υλικά που ανταποκρίνονται στο ρόλο, τις προδιαγραφές και απαιτήσεις της βλάβης ή της εγκατάστασης.
  • Τέλος φροντίζουμε οι τεχνικές λύσεις και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν να λαμβάνουν υπόψη τους τόσο το κόστος κατασκευής, όσο και το κόστος λειτουργίας, ώστε τελικά να δίνουν το βέλτιστο κόστος κύκλου ζωής της εγκατάστασης.